Webshop voor fine art foto's op aluminium, hardboard en MDF. Of eigen ontwerp. Geprint in hoge kwaliteit op panelen van ChromaLuxe®.

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:
Copy-House BV
Liersebaan 25 2240 Zandhoven
administratie@copy-house.be
Tel: 033211150
BE0479 565 426
Copy-House BV Liersebaan 25 2240 Zandhoven RPR Antwerpen


Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Copy-House The Beauty of Color, een BV met maatschappelijke zetel te Liersebaan
25 2240 Zandhoven, BTW BE 0479 565 426, RPR Antwerpen, biedt haar klanten de mogelijkheid om
de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die
geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling
via de webwinkel van Copy-House The Beauty of Color moet de Klant deze Voorwaarden
uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met
uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden

uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Copy-
House The Beauty of Color aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de
Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn
in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële

fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Copy-
House The Beauty of Color niet. Copy-House The Beauty of Color is wat de juistheid en volledigheid

van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Copy-House The

Beauty of Color is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of
drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn
of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Copy-House The Beauty of Color. Copy-House The Beauty of Color kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod
een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Voor bestellingen op de website gelden de prijzen zoals op de website staan vermeld. Prijzen
worden vermeld in euro’s en zijn inclusief btw. Deze prijzen zijn excl. Verzendkosten en deze
kunnen verschillen al naargelang het gekozen formaat. (Nederland & België).
• via bankkaart
• via overschrijving (vooraf) op rekeningnummer BE27 0018 4220 2273

Copy-House The Beauty of Color is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige
tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Uw bestelling wordt normaal gesproken geleverd binnen een aantal dagen na betaling. Daar niet
alle formaten altijd op stock liggen kan dit soms enkele weken duren. Indien gewenst kan u via
administratie@copy-house.be navraag doen naar de levertermijn. (Dit omdat er momenteel
langere wachttijden zijn op levering van aluminium) De leveringen worden verzonden via Bpost en
kunnen voorzien worden in gans Europa.
Buiten België en Nederland gelden andere leveringskosten welke worden opgevraagd bij Bpost en
worden voor het versturen naar de Klant gemeld.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Copy-House The
Beauty of Color. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het
risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant
de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Copy-House The
Beauty of Color was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve
eigendom van Copy-House The Beauty of Color.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van [...] te wijzen, bv.
aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht
Op alle aankopen via de website is geen herroepingsrecht van toepassing.

 

Artikel 8: Garantie

Op de producten van Copy-House The Beauty of Color is een garantie van toepassing. Garanties
gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten. De orderbevestiging geldt als garantiebewijs. Er
geldt geen garantie op producten die zijn beschadigd ten tijde van het monteren.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten
gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel
waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,
aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander
abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Copy-House The Beauty of Color is bereikbaar op het telefoonnummer +32

33211150, via e-mail op administratie@copy-house.be of per post op het volgende adres Copy-
House BV Liersebaan 25 2240 Zandhoven België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht

worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Copy-House The Beauty of Color
beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie

van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-
betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire

schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro
per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Copy-House The Beauty of Color zich het recht voor de niet
(volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy beleid

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van
essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de
Belgische wet van 13 juli 2018 tot betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tijdens het gebruik van onze website en producten, en welke de
rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en klant.
U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen
van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook
om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele
aanpassingen.


Artikel 11.1 Toestemming

Door gebruik te maken van onze website en producten, aangeboden door onszelf of door onze
Partners (...), aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en
verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.


Artikel 11.2 Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en voor de aanbieding

van bepaalde producten, namelijk bij .... Daarnaast herkent onze webserver automatisch [ uw IP-
adres | uw domeinnaam | uw IP-adres en uw domeinnaam ] telkens u onze website bezoekt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op [...] en laten ons toe gevolg te geven aan

uw vraag. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt-
en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van producten.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg en andere commerciële
informatie over nieuwe producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.
Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, dan kan u ons via elektronische weg hiervan in
kennis stellen.


Artikel 11. 3 Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
➢ Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
➢ Een contractuele relatie van zodra u onze producten aankoopt.
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder
worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.


Artikel 11.4 Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens
mee te delen aan onze Partners.
(Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.)
Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw
persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die
diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.
U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.


Artikel 11. 5 Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 1 jaar. Deze termijn is ingegeven door een
wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele
relaties.

NOTA: Periode mag niet langer zijn dan de termijn die nodig is voor het
vervullen van de opdracht.

 

Artikel 11.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben
veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze
persoonsgegevens te voorkomen.
Indien wij slachtoffer worden van een data breach, dan zullen wij handelen conform de wettelijke
voorschriften en de betrokkenen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


Artikel 11.7 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Uw gegevens worden verwerkt door Copy-House BV. U kan ons contacteren op volgend
e-mailadres: administratie@copy-House.be
De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker: niet van
toepassing


Artikel 11.8 Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en
gegevensoverdracht

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een
recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het
recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft
het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.
U kunt uw rechten uitoefenen:
➢ Ofwel door een brief te versturen aan: Copy-House BV Liersebaan 5 2240 Zandhoven België
via de Klantendienst, op volgend internetadres: administratie@copy-house.be

 

➢ Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen
U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële
informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.
Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit
slechts voor het opgegeven e-mail adres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere
e-mail adressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief,
dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die u wenst te desactiveren.

 

Artikel 11.9 Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw

harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-
functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen

verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van
onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 11.10 Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot:
➢ Onze Data Protection Officer, op volgend e-mailadres: administratie@copy-house.be

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op
geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen
aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door [...] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde
rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een
verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van [...]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren
onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Klik hier om een tekst te typen.